Visites

Es realitza una primera visita on es fa:

1. Plantejament de la situació actual

Realització d’un informe personalitzat: valoració nutricional i antropomètrica.
Anàlisi dels hàbits, experiències anteriors, forma vida, horaris personals i laborals, entorns, errors alimentaris, tipus aliments consumits, etc.

2. Marcar l’objectiu/s a aconseguir

3. Elaboració d’un programa a la mida

  • Adaptat a la vida, horaris, costums, feina, gustos… del client.
  • Flexible: es pot anar variant segons convingui.
  • Adequat amb problemes de salut o intoleràncies alimentàries.
Visites

A posteriori es marquen les visites de control o seguiment (setmanals, quinzenals o mensuals, segons convingui) on es fa:

  • Registre progressiu dels resultats obtinguts.
  • Estudi i valoració del programa seguit durant la setmana
  • Correcció de possibles errors alimentaris.
  • Modificacions en el programa segons convingui